LedPro - Điều khiển CPU Quang Báo TF
ID : 29
Mã DMTN : 2
Ngày đăng : 25/12/12 09:42:50
Nội dung :
Phần mềm điều khiển LedPro - Điều khiển CPU Quang Báo TF
Chú ý : Tải thêm NetFrameWork 2.0 tại http://vanthien.com/nam/led/Support/NET_Framework_2.0.exe