LedCenter - Cpower5200/C3200
ID : 8
Mã DMTN : 2
Ngày đăng : 09/08/13 19:21:12
Nội dung :
Dùng cho board C_Power 5200 & CPower 3200
Dùng cho board C_Power 5200 & CPower 3200
Cập nhật thêm nhiều tính năng mới hơn so với v3.64 như : Tạo đường viền cho cửa sổ, thêm nhiều hiệu ứng cho text/image,...
Cập nhật link mới nhất http://www.vanthien.com/nam/led/DieuKhienMatrix/LedCenterM_V5.1.2_www.VanThien.vn.zip